Teplotní sumy


Teplotní sumy pomáhají matematicky vyjádřit vývoj škůdců i patogenů. Vycházíme ze skutečnosti, že u poikilotermních organismů (bez aktivního teplotního regulačního mechanismu) je enzymatická aktivita podřízena teplotám okolí. V určitém rozmezí nízkých teplot probíhá pouze bazální metabolismus, avšak při jejich nárůstu se enzymatická aktivita začíná zvyšovat a je v daném intervalu teplot přibližně lineární. Odpovídající teplotní mez nazýváme spodním prahem vývoje, který se u jednotlivých organismů liší. Zavedeme-li veličinu, která je funkcí míry překonání této prahové hodnoty a času, získáme tzv. sumy efektivních teplot (SET). SET je součtem efektivních teplot nad spodním prahem vývoje (SPV) za určité období (např.od 1. ledna nebo 1. března daného roku). Dílči časový interval, se kterým ve výpočtu pracujeme, je buď denní nebo hodinový. Hodinově stanovené SET jsou přesnější, avšak vyžadují meteostanice vybavené elektronikou.

Vzorec pro výpočet teplotních sum:

vzorec1.gif(2 kb)
kde SPV = spodní práh vývoje, Ti = průměrná teplota (záporné hodnoty nejsou zahrnuty ve výpočtu).

Modifikací jsou Biologicky datované Sumy Efektivních Teplot (BSET) ve které se efektivní teploty začínají sčítat od termínu dosažení určitého fenologického úkazu (tzv. BIOFIX), např. prvním úlovkem do feromonového lapáku, nakladením vajíček, zakuklením housenek atd.).

Upozornění:
Teplotní sumy nemohou vždy nahradit přímé sledování vývoje organismů v jejich prostředí. SET zpravidla představují doplňkový údaj, jenž napomáhá k optimálnímu plánování ochrany. Vizuální kontroly a další monitorovací postupy jsou proto nezbytnou součástí signalizace. Samostatně (bez přímého sledování vývoje daného organismu), můžeme využívat tzv. BSET, např. pro embryonální vývoj obaleče jablečného.


Více o teplotních sumách >>